15 de febrer de 2012

Convoquem la XXIIa edició Premi Carmesina de narrativa infantil

BASES DEL XXIIé PREMI CARMESINA DE NARRATIVA INFANTIL 2012

La Mancomunitat de Municipis de la Safor convoca el XXII PREMI CARMESINA DE NARRATIVA INFANTIL 2012, d'acord amb les bases següents:

1. Les obres que es presentaran al premi seran originals i inèdites, redactades en valencià, i tindran una extensió entre 20 i 40 fulls DIN A-4, mecanografiats a doble espai i per una sola cara.

2. S’estableix un únic premi de 3.000€ per a la narració guanyadora amb el compromís d’editar-la en el termini d’un any des del lliurament del premi.
L’edició de l’obra, la realitzarà Edicions del Bullent dins de la col·lecció El Gat en la Lluna.

3. La dotació econòmica del premi estarà subjecta a les retencions fiscals corresponents.

4. El tema de les obres és totalment lliure i aniran adreçades a lectors entre 8 i 11 anys, i els textos d’aquestes s’adequaran a aquest tipus de lector: edat, interessos, competència lectora, etc.

5. Els originals, mecanografiats i sense signar, hauran de presentar-se per quintuplicat en un o en diversos sobres tancats, a la portada del qual figurarà el títol de l’obra i la referència XXII PREMI CARMESINA DE NARRATIVA INFANTIL 2012.

Dins d'aquest sobre, n'hi haurà un altre on constaran les dades de l'autor/a (nom i cognoms, adreça, telèfon i adreça electrònica) i romandrà tancat.

6. Les obres hauran de presentar-se a les dependències de la Mancomunitat de Municipis de la Safor (av. República Argentina, núm. 28, 46702 Gandia) fins al dia 12 d’abril de 2012. S'admetran els originals que hi arriben per correu postal o missatger, sempre que la data d'expedició estiga dins del termini de recepció.

7. Un mateix autor no podrà presentar més de 2 obres aspirants al premi. No es valoraran les obres premiades en altres concursos.

8. El jurat estarà format per Mario Viché, Joaquina Barba, Teresa Broseta Irene Verdú i Núria Sendra.

9. El jurat serà presidit pel President de la Mancomunitat o persona en qui delegue, actuant com a secretària del jurat Vicenta Palanca i com a membre de l’organització Pep Moscardó, o persones que designe la Mancomunitat. Aquestes persones tindran veu, però no vot, en les decisions del jurat.

10. La decisió del jurat serà inapel·lable i el premi podrà ser declarat desert; en cap cas, el premi podrà ser fraccionat. Així mateix, el jurat està facultat per a resoldre tota qüestió de la seua competència que no haja quedat establida de forma explícita en aquestes bases.

11. La Mancomunitat de Municipis de la Safor, si el jurat ho demana, podria editar, amb el consentiment de l’autor, qualsevol de les obres presentades i no premiades.

Així mateix, Edicions del Bullent tindrà opció preferent per adquirir, si és el cas, els drets de publicació de les obres que, presentades a concurs, recomane especialment el jurat.

12. El premi s’atorgarà el 18 de maig de 2012 en un acte que tindrà lloc en un municipi d’aquesta Mancomunitat, que s’anunciarà oportunament.

13. L'organització retornarà una còpia de les obres no premiades, una vegada fet públic el veredicte del premi, als participants que ho sol·liciten. Passats tres mesos, la Mancomunitat de Municipis de la Safor es quedarà una còpia per a l’arxiu i la resta seran destruïdes i reciclades.

14. La Comissió de Govern de la Mancomunitat de Municipis de la Safor es reserva el dret de les interpretacions d’aquestes bases, així com els canvis que hi pugen haver.

15. El fet de presentar els treballs en el XXII PREMI CARMESINA DE NARRATIVA INFANTIL 2012, comporta la conformitat dels autors amb aquestes bases i de les obligacions que se’n deriven.


Guanyadors d'anys anteriors:

2011
Un gos de pel·lícula, de Teresa Broseta

2010
Un pirata tocat pel cacau, de Màrius Moneo

2009
L'últim linx, de Santiago Forné