12 de gener del 2010

La XXa edició del Premi Carmesina de Narrativa infantil ha estat convocadaAcí teniu les bases del premi:

Bases del XXé Premi Carmesina de narrativa infantil de 2010


La Mancomunitat de Municipis de la Safor convoca el XX PREMI CARMESINA DE NARRATIVA INFANTIL 2010, d'acord amb les bases següents:

1. Les obres que es presentaran al premi seran originals i inèdites, redactades en valencià, i tindran una extensió entre 20 i 40 fulls DIN A-4, mecanografiats a doble espai i per una sola cara.

2. S'estableix un únic premi de 2.500 € per a la narració guanyadora amb el compromís d'editar-la en el termini d'un any des del lliurament del premi. L'edició de l'obra, la realitzarà Edicions del Bullent dins de la col•lecció "El Gat en la Lluna".

3. L'import del premi caldrà entendre'l com a pagament dels drets d'autor de la primera edició, previsiblement de 2.000 exemplars. La dotació econòmica del premi estarà subjecta a les retencions fiscals corresponents.

4. El tema de les obres és totalment lliure i aniran adreçades a lectors entre 8 i 11 anys, i els textos d'aquestes s'adequaran a aquest tipus de lector: edat, interessos, competència lectora, etc.

5. Els originals, mecanografiats i sense signar, hauran de presentar-se per quintuplicat en un o en diversos sobres tancats, a la portada del qual figurarà el títol de l'obra i la referència XX PREMI CARMESINA DE NARRATIVA INFANTIL 2010.

Dins d'aquest sobre, n'hi haurà un altre on constaran les dades de l'autor (nom i cognoms, adreça i telèfon) i romandrà tancat.

6. Les obres hauran de presentar-se a les dependències de la Mancomunitat de Municipis de la Safor (av. República Argenti­na, 28, 46702 Gandia) fins al dia 1 d’abril de 2010. S'admetran els originals que hi arriben per correu, sempre que la data d'expedició estiga dins del termini de recepció.

7. Un mateix autor no podrà presentar més de 2 obres aspirants al premi. No es valoraran les obres premiades en altres concursos.

8. El jurat estarà format Santiago Forné, Núria Sendra, Mario Viché, Pilar Calatayud i Manel Alonso.

9. El jurat serà presidit pel President de la Mancomunitat o persona en qui delegue, actuant com a secretària del jurat Vicenta Palanca i com a membre de l'organització Pep Moscardó, o persones que designe la Mancomunitat. Aquestes persones tindran veu però no vot en les decisions del jurat.

10. La decisió del jurat serà inapel•lable i el premi podrà ser declarat desert; en cap cas, el premi podrà ser frac­cionat. Així mateix, el jurat està facultat per a resol­dre tota qüestió de la seua competència que no haja quedat establida de forma explícita en aquestes bases.

11. La Mancomunitat de Municipis de la Safor, si el jurat ho demana, podria editar, amb el consentiment de l'autor, qualsevol de les obres presenta­des i no premiades.

Així mateix, Edicions del Bullent tindrà opció preferent per adquirir, si és el cas, els drets de publicació de les obres que, presentades a concurs, recomane especialment el jurat.

12. El premi s’atorgarà el divendres 7 de maig de 2010 en un acte que tindrà lloc en un municipi d’aquesta Mancomunitat, que s’anunciarà oportunament.

13. L'organització retornarà una còpia de les obres no premiades una vegada fet públic el veredicte del premi.

14. La Comissió de Govern de la Mancomunitat de Municipis de la Safor es reserva el dret de les interpretacions d'aquestes bases, així com els canvis que hi pugen haver.

15. El fet de presentar els treballs en el XX PREMI CARMESINA DE NARRATIVA INFANTIL 2010, comporta la conformitat dels autors amb aquestes bases i de les obligacions que se'n deriven.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada