9 de juny del 2021

Naix el Premi 'àlbum il·lustrat, a La Font d'en Carròs

 

#Desconvocat. Més informació a: https://www.lafontdencarros.es/va/noticias

L’Ajuntament de La Font d’en Carròs, amb la finalitat d’incentivar i promocionar la lectura a través dels àlbums il·lustrats destinats al públic infantil, convoca el 1r Premi d’Àlbum Infantil Il·lustrat. El premi es regirà per les següents bases:

 

Primera- Beneficiaris. Podran participar-hi totes les persones que hagen complit els 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres. Poden optar al Premi:

-  Un únic autor de la part literària i gràfica.

-  Dues persones o més: una o més autores de la part literària i una o més de la part gràfica. En cas d’optar per aquesta opció, l’import del premi es repartirà entre les persones participants a raó del 50% per a l’autoria literària i l’altre 50% per a la gràfica.

 

Segona - Objecte. Poden optar a aquest premi obres il·lustrades de temàtica lliure, escrites en valencià, castellà o anglès i dirigides a un públic infantil, dins de la franja aproximada d’edat entre els 3 anys i els primers lectors. Els treballs que es presenten hauran de tindre les següents característiques:

  • El premi es concedirà al millor projecte editorial d’àlbum il·lustrat presentat. L’obra no ha d’estar necessàriament finalitzada i haurà de ser proporcional al format 21cm x 21 cm tancat.
  • Les obres hauran de ser originals i inèdites. No s’admetran les que siguen una adaptació d’altres originals o obres que hagen sigut premiades en altres concursos. Tampoc s’admetran les obres que tinguen més de tres il·lustracions publicades en internet.
  • Els treballs tindran l’extensió habitual d’un àlbum il·lustrat (12, 16 o 20 làmines a doble pàgina). Els textos no poden superar, en total, els 5.000 caràcters amb espais inclosos. El jurat tindrà present per a la concessió del premi tant l’apartat literari com la qualitat artística de les il·lustracions i l’originalitat i l’adequació del conjunt del projecte.
  • Les obres s’han de presentar en format PDF a baixa resolució (màxim 5 MB), a color. I consistiran en:

o   Una maqueta completa del projecte d’àlbum, que inclourà text i il·lustració.

o   Un mínim de cinc exemples d’il·lustracions completament acabades, on es mostren escenes clau del llibre. La resta poden estar esbossades.

Tercera- Premi. El/La guanyador/a rebrà un premi de 6.000€, subjectes a la fiscalitat vigent, i dels quals 2.000€ s’entenen com a avançament dels drets d’autor. A més el llibre serà editat per Edicions del Bullent, que inclourà el títol en el seu catàleg.

L’import del premi es farà efectiu després que els/les autors/es aporten, en condicions de ser reproduïda, l’obra totalment finalitzada en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data del veredicte. La no-presentació de l’obra en aquest termini suposa la pèrdua del premi.


Quarta - Termini de presentació. El termini de presentació de les obres finalitzarà el 27 d’agost del 2021.

 

Cinquena- Forma de presentació. Les obres es presentaran mitjançant un correu electrònic a la següent adreça: registre@lafontdencarros.es indicant a l’assumpte del correu que opta al Primer Premi d’Àlbum Infantil Il·lustrat.

Al correu electrònic caldrà adjuntar dos arxius: un correspondrà a l'obra tal i com s’ha indicat al punt segon, i l'altre a les dades d’autoria (nom, cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon i fotocòpia del DNI, passaport o qualsevol altre document d’identificació legalment establert, així com declaració jurada que l'obra és original, inèdita i que està lliure de qualsevol compromís d'edició).

S’enviarà un correu de confirmació de rebuda en el termini dos dies laborables. En cas de no rebre’l convé contactar amb l’organització per telèfon per assegurar-se que ha arribat.

 

Sisena – El jurat. El president del jurat ho serà l’alcalde o regidor/a en qui delegue i persones reconegudes dins del món literari i la il·lustració infantil. Actuarà de secretari o secretària el de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue. La decisió del jurat serà inapel·lable, i el premi es podrà, a parer del jurat, deixar de ser adjudicat, però no podrà fraccionar-se.

 

Setena: L’Ajuntament de La Font d’en Carròs i Edicions del Bullent queden autoritzats a utilitzar

les imatges del llibre guanyador per a la seua promoció i la del propi concurs.

 

Vuitena: El veredicte es farà públic el diumenge 3 d’octubre en un acte a La Font d’en Carròs.

 Novena: La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases.

Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

 

Per a informació tècnica Telefoneu al 961 590 883 o per e-mail a info (@) bullent.net per a més informació.


https://www.lafontdencarros.es/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada